Trung Tâm dạy nghề Phương Nam Thanh Hóa

  • Ngày bắt đầu 2008
  • Địa điểm triển khai dự án Khu công nghiệp Đông Bắc ga TP Thanh Hóa
  • Vốn đầu tư 25.000.000.000 VNĐ

Nhà điều hành trung tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ Phương Nam

Tác Phẩm Liên Quan