Biệt thự phố Trần Quốc Toản – Hà Nội

  • Địa điểm triển khai dự án Phố Trần Quốc Toản Hà nội
  • Vốn đầu tư 100.000.000 VNĐ
  • Ngày bắt đầu 2009

NICEhouse thiết kế và hoàn thành năm 2009

Tác Phẩm Liên Quan